icon
a
دوره هاي آموزشي در سازمان
دوره هاي آموزشي در سازمان 1398/09/16
گزارش تصويري
 كلاس هاي آموزشي برگزار شده در ايستگاه هاي سازمان آتش نشاني

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس ستاد مرکزی:اصفهان،خیابان بزرگمهر،ابتدای خیابان سلمان فارسی، تلفن اداری: 26- 32647620