لوگو
تاریخ: 1397/07/15    
سلامت شغلي رانندگان /img/NoImage.jpg
...

بررسيهاي انجام شده درگروههاي جمعيتي مختلف يكي از گروههاي شغلي كه بسيار درمعرض خطر ابتلا به اين بيماريها هستند، رانندگان مي باشند.

اينگروه شغليتعداد زيادي ازساعات عمرخود را بدون تحركپشت فرمان اتومبيل سپري ميكنند .ضمن اينكهدر زمان رانندگي با توجه به مسائل ترافيك و احتمال وقوع تصادفات از يك طرف و آلودگي هواي شهر اصفهان كه يكي از قطبهاي صنعتي كشورمان است از طرف ديگر و با توجه به شيوع بالاي عوامل خطرساز بيماريهاي عروقي قلب و مغز ازجمله استعمال سيگار كهدر بيش از 32 % رانندگان) و شيوع چاقي (در حدود 65 % رانندگان) و هايپرليپيدميا يا اختلال در چربيهاي خون (در 26 % رانندگان)، شيوع بيماريهاي قلبي عروقي در ميان اين قشر نسبت به بسياري از گروههاي شغلي ديگر از رقم بالاتري برخوردار است. از طرفي باتوجه به اينكه بسياري از رانندگان به علت مسافرتهاي بين شهري و دوري از خانواده مجبور به استفاده از غذاهاي بين راهي هستند كه از نظر كيفيت و كميت مناسب براي سلامت قلب نيستند، آنها را در معرض خطر بيشتري براي ابتلاء به بيماريهاي قلبي عروقي قرار داده است. در مجموع با توجه به شيوه پر خطر زندگي اين گروه كه يكي ازگردانندگان چرخ اقتصاد كشورمان و همچنين عاملين مهم چرخه حمل و نقل كشور هستند، مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، كنترل بيماريهاي قلبي عروقي را در دستوركار انواع مداخلات آموزشي و غير آموزشي خود قرار داد.

با توجه به اهميت عوامل خطرساز اين بيماريها اول بايد آنها را كاملاً شناسايي كنيم و عواملي را كه قابل اصلاح هستند با ايجاد تغييراتي در شيوه زندگيمان برطرف نمائيم.

 

 

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@