لوگو
تاریخ: 1397/12/26    
تخلفات تاكسيران /img/NoImage.jpg
...

امور زير از تخلفات تاكسيراني محسوب و مرتكبين تابع تصميمهاي هياتهاي انضباطي خواهند بود:

1.امتناع از حمل مسافر يا حمل مسافر با شرايطي خارج از مقررات

2.عدم رعايت شئون اسلامي و اجتماعي

3.عدم انجام كشيكهاي محوله و رعايت مقررات آن

4.اقدام به تاكسيراني براي غير از ساعت و مسير و سرويسي كه در پروانه قيد شده است.

5.ارتكاب به جرم در هنگام تاكسيراني يا با استفاده از تاكسي.

6.عدم رعايت نرخهاي مصوب و عدم استفاده از تاكسي متر در صورت نصب و الزام به استفاده از آن.

7.عدم رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر و تكرار تخلفات راهنمايي و رانندگي.

8.استفاده از پلاك شناسايي راننده ديگر در هنگام ارايه سرويس دهي.

9.رانندگي با تاكسي كه مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد.

10.پخش شايعات، بدرفتاري با مسافر، شوخي كردن با همكار يا مسافرين، استعمال دخانيات، حمل اثاثيه يا بار و افراد مشكوك در صورت مطلع بودن، استفاده ازخوشبوكننده با آرم يا مارك هاي غير مجاز نصب و استفاده از وسايل غير مجاز درتاكسي ،آينه هاي غير مجاز، پخش صوت،تصوير، نصب عكس و جملات غير متعارف.

11.خروج از شهر بدون اخذ مجوز.

 12.عدم انجام نظافت بيرون و داخل تاكسي.

 13. عدم استفاده از لباس فرم نظيف در هنگام سرويس دهي.

14. رانندگي با تاكسي بدون داشتن مجوز تاكسيراني.

  15.عدم توجه كامل به اخطارها و تذكرات بازرسين در امور تاكسيراني.

 

 

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@