لوگو
 تامين امنيت بيشتر دانش آموزان
تامين امنيت بيشتر دانش آموزان 1398/06/23
...
 
 والدين محترم

دانش آموزان
 
در راستاي تامين امنيت بيشتر دانش آموزان و آسودگي خاطر اولياء فقط از خودروهاي تحت پوشش سازمان تاكسيراني كه داراي برچسب سرويس مدارس  هستند استفاده نمائيد.

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@