لوگو
نخستين دوره فرآيند تعالي سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان برگزار گرديد.
نخستين دوره فرآيند تعالي سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان برگزار گرديد. 1398/08/01
...
 
 
 
نخستين دوره فرآيند تعالي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان برگزار گرديد.

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني        به شماره   10008590

 آدرس سايت:isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرامي تاكسي خبر  TAXIKHABAR@