لوگو
 20 درصد افزايش استفاده از تاكسي و 15 درصد افزايش استفاده از مترو و اتوبوس
20 درصد افزايش استفاده از تاكسي و 15 درصد افزايش استفاده از مترو و اتوبوس 1398/10/21
...


🔹 دكتر نوروزي، شهردار اصفهان در برنامه راديويي شهر پرسشگر شهردار پاسخگو گفت:
در شهر اصفهان 9 هزار تاكسي فعال داريم.

🔹 در روزهاي گذشته به خاطر آلودگي هوا 20 درصد استفاده شهروندان از تاكسي هاي شهر اصفهان و 15 درصد استفاده از اتوبوس و مترو افزايش داشته است.


19ديماه 98

نشاني: بزرگراه شهيد آقابابايي-ابتداي خيابان شهيد خزاعي-جنب جايگاه گاز

صندوق پستي:

81991-81983

تلفن:

35688900

فاكس:

35688101

ارتباط با ما:

ارسال كلمه سازمان تاكسيراني به شماره   10002000200023

 آدرس سايت:new.isfahan.ir/taxirani

كانال تلگرام و اينستاگرام تاكسي خبر  TAXIKHABAR@