هدر سایت اصلی
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü     شرح وظايف معاونت پيشگيري و حفاظت از حريق سازمان آتش نشاني اصفهان

 

1.      تهيه و تنظيم طرحهاي ايمني سطوح مختلف به منظور كاهش حريق ها و حوادث مبتلا به جامعه

2.      ارائه طرحهاي ايمني با توجه به طرح جامع آتش نشاني و طرحهاي توسعه شهري

3.      يافتن و ارائه شيوه هاي نوين براي استفاده از كدهاي ايمني در سازمان

4.      نظارت بر تجزيه و تحليل علل حريقها و حوادث و ارائه آمار و نمودار خسارات به نهادهاي ذيربط

5.      مشاركت در تهيه و توسعه مقررات ملي ساختماني در موضوعات ايمني            

6.       تجزيه و تحليل حريق و حوادث و ارائه نتايج در راستاي اهداف پيشگيري

7.      نظارت و كنترل ساختمان ها در زمينه حفاظت در برابر حريق و حوادث

8.      ارائه روش هاي نوين در جهت دست يابي به ايمني از حريق در اماكن و تاسيسات شهري 

9.      مشاركت در برنامه هاي ايمن سازي شهر اصفهان

 

ü     ادارات زيرمجموعه

 

1.       اداره سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق

2.      اداره پيشگيري و ايمن سازي ساختمان

3.      اداره پيشگيري و ايمن سازي صنوف

4.      اداره علت يابي حريق و آزمايشگاه

 
 
 
  
آدرس ستاد مرکزی:اصفهان،خیابان بزرگمهر،ابتدای خیابان سلمان فارسی، تلفن اداری: 26- 32647620