هدر سایت اصلی
a
معاونت اداری مالی
 
 
 

ü     معاونت اداري مالي سازمان آتش نشاني اصفهان

 

1.      نظارت وسرپرستي واحدهاي تابعه در حدود اختياراتي كه از طرف مدير عامل تفويض گرديده است

2.      اتخاذ تصميم در ارتباط با وظايف ومسئوليتهاي محوله

3.      تقسيم كار وتفويض اختيار به روساي واحدهاي تحت سرپرستي در حدود اختيارات

4.      تعيين خط مشي وبرنامه هاي سازمان از بعد مالي واداري  و  بررسي وتصويب صورتهاي مالي

5.      تصميم گيري پيرامون تامين منابع مالي مورد نياز سازمان وچگونگي استفاده بهينه از منابع مالي

6.       ايجاد هماهنگي بين واحدهاي سازمان از ديد مسائل مالي واداري  و  توبيخ وتشويق كاركنان

7.      انجام ساير اموري كه در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع مي گردد

 

ü     ادارات زيرمجموعه

 

1.      اداره مالي

2.      امور خريد

3.      اداره سرمايه انساني و امور اداري

4.      اداره نگهداري و تعميرات تجهيزات وخودروها

5.      اداره نگهداري، تعميرات ، ابنيه و تاسيسات

6.       اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

 
 
آدرس ستاد مرکزی:اصفهان،خیابان بزرگمهر،ابتدای خیابان سلمان فارسی، تلفن اداری: 26- 32647620